top of page
black-disability-wheelchair-inside-empty-room-with-wooden-floor.jpg

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת לאדם אשר איבד את כושרו להשתכר ב-50% לפחות עקב נכותו וזאת בעקבות מחלה או פציעה. במקרה של עקרת בית צריך שיתקיים התנאי כי היא איבדה לפחות 50% מכושר התפקוד שלה בעבודות משק הבית.

מי זכאי לקצבת נכות כללית?

תושב ישראל מגיל 18 ועד לגיל הפנסיה אשר מוגדר כנכה על פי המוסד לביטוח לאומי.


אדם שהוא בעל נכות רפואית העומדת על 60% או 40%. באשר לעקרת בית היא תהיה מוגדרת בעלת נכות רפואית רק במידה ויש לה 50% נכות רפואית.
 
בעלי אחוזי נכות רפואית אלו שאיבדו לפחות 50% מכושרם להשתכר ולתפקד במשק הבית.


על מנת לקבוע את דרגת הנכות, על התובע לעמוד בפני שתי ועדות
ועדה רפואית אשר קובעת את אחוז הנכות של התובע ע"פ רשימת המבחנים שבתקנות הביטוח לאומי ובפני עובדת שיקום במוסד לביטוח לאומי אשר תבחן את אי יכולתו של התובע להשתלב במעגל העבודה כתוצאה מהמחלות/ פגיעות מהן סובל.
 
המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית רק כעבור 90 ימים מהמועד בו החל אובדן הכושר להשתכר מעבודה או אובדן הכושר לתפקד במשק בית.
חשוב לדעת כי במידה ונקבע לתובע נכות רפואית בגובה של 60% לפחות, אשר בגינה זכאי הוא לקצבה וזאת בתנאי שעמד בכל הקריטריונים, המוסד לביטוח לאומי יבדוק באם הוא זכאי לקבל תוספת לקצבה הבסיסית בגין "שירותים מיוחדים" , תוספת זו ניתנת בגין עזרה סיעודית במקרים מיוחדים בהם התובעים זקוקים לעזרה בפעולות היומיומיות כגון: ניידות, הלבשה, אכילה, רחצה ועוד'.
 
על קביעת הועדה הרפואית, זכאי התובע להגיש ערר. כמובן שיש לנמק את הסיבה לערר. בעניין קביעת דרגת אי כושר להשתכר, תובע שלא קיבל דרגת אי כושר או שקיבל דרגת אי כושר אשר קטנה מ-50% או שאינה עולה על 74%, יוכל להגיש ערר לעניין אי כושר בלבד..
בנוסף,  במקרים מסוימים כאשר מדובר בשאלה/ טענה משפטית על קביעת ועדת הערר הרפואית רשאי התובע להגיש ערעור אשר יידון בבית הדין האזורי לעבודה.

מדוע חשוב לקבל ייעוץ ועזרה של עורך דין? 

במשרדינו, אנו עוזרים ומכוונים באיסוף החומר הרפואי הרלוונטי לתביעה בנכות כללית, מילוי הטפסים והגשתם באופן שיטיב ויכוון את התובע,
ייצוג התובעים בפני הועדות הרפואיות השונות של המוסד לביטוח לאומי ובוועדת אי כושר להשתכר.

 

חשוב לציין כי ללא עזרה והכוונה מה לומר ומה לא לומר בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, מאוד קשה ולעיתים להשיג את הגמלה המבוקשת. לא אחת קורה שאנשים הניגשים לוועדות ללא ייעוץ והכוונה ומוסרים מידע שגוי או מידע אשר עלול להזיק להם ולפגוע בזכותם לקבלת הגמלה.
במצב כמו זה, יהיה מאוד קשה לתקן את הנזק שנעשה, לכן הייעוץ והייצוג של עורך דין מאוד חשוב ויעיל.
 

אם אתם לא עובדים בגלל המצב הבריאותי שלכם וניסתם להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לנכות כללית ונדחיתם ו / או אם אתם עובדים בחצי משרה כי המצב הבריאותי שלכם לא מאפשר לכם לעבוד?

אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולהגיע לפגישת ייעוץ וזאת ללא שום עלות או התחייבות מצידכם

bottom of page